การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

สำนักบริหารกลางขอ ส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมคุณณภาพสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0802/ว 5300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่องการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้…

Continue reading