รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2561-2562

  รายงานฉบับสมบูรณ์ 2562 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Download ฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี 2561-2562 โดยกรอกคำขอข้อมูลตาม Link เมื่อกรอกเสร็จจะปรากฏ Link ให้ Load Shapefile  

Continue reading

รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2560-2561

    รายงานฉบับสมบูรณ์ 2561 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร >>> Download ฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี 2560-2561 (.shp) <<< >>> Download ฐานข้อมูลชนิดป่าของประเทศไทย…

Continue reading