โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ซอฟแวร์ระบบภูมิสารสนเทศป่าไม้ (ArcGIS)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การใช้งานซอฟแวร์ระบบภูมิสารสนเทศป่าไม้ (ArcGIS)
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ จังหวัดกรุงเทพฯ
วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560

img_0019

             นายชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ซอฟแวร์ระบบภูมิสารสนเทศป่าไม้ (ArcGIS)” ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โดยมีนายธีรยุทธ  สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินงานการการจัดทำข้อมูลในระบบภูมิศาสตร์ โดยนำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ระบบภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3

img_0023 11 4 5 6 7 8 9 1012 13 img_0060 img_0073 14 15

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าว : ส่วนอำนวยการ
รายงาน : ส่วนภูมิสารสนเทศ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2” ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท วันที่ 27-29 ธ.ค.2559

11

นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2” ในวันที่ 27-29 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธีรยุทธ สมตน ผู้อานวยการสานักจัดการที่ดินป่าไม้ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจานวน 120 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับทราบ และพัฒนาความรู้ ตลอดจนซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และการระดมสมองแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการนาเสนอปัญหา อุปสรรค ของการดาเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภารกิจการจัดการที่ดินป่าไม้

12

14 13 1615 18 1945 44 1720 33 25 24 22 23 21 43 4239 41 4038 37 3536 34 3231 30 2928 26 27

วันที่ 10 ม.ค. 2560
ภาพ : ส่วนอำนวยการ
รายงาน : ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้