ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร

บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร


นางวาสนา ก่อผล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร

นายปริญ สมอดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวกัญญาลักษณ์ เสนาหมื่น
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวอันชัญ สืบวงศ์
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจำฝ่ายฯ