ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร


นางวาสนา ก่อผล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวภัสราสร พรหมโชติ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ประจำฝ่ายฯอีกหน้าที่หนึ่ง

นายปริญ สมอดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวดวงแก้ว อาจคงหาญ
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
ประจำฝ่ายฯอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวอันชัญ สืบวงศ์
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจำฝ่ายฯอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวแพรพรรณ อริยานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำฝ่ายฯอีกหน้าที่หนึ่ง