ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

บุคลากรฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสุภาพร แสงละออ
นางสุภาพร แสงละออ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
นางสาวพรพิมล โรทะกะ
นางสาวพรพิมล โรทะกะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ประจำฝ่ายฯ

นายสุวิชัย ศรีบุรินทร์
นายสุวิชัย ศรีบุรินทร์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
269 นางสาวกนกวรรณ อันสุกัน
นางสาวกนกวรรณ อันสุกัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
3350 นางสาวสุภาวดี ธีระธนนันต์
นางสาวสุภาวดี ธีระธนนันต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวปัญญาศิริ จินตยาวุฒิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประจำฝ่ายฯ

278 เบญจวรรณ สุดสวาสดิ์
นางสาวเบญจวรรณ สุดสวาสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
ประจำฝ่ายฯ
307 นางสาวปราณี น้ำใจ
นางสาวปราณี น้ำใจ
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวรสริน เขตสูงเนิน
งานเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี
ประจำฝ่ายฯ

นายทรงพล ชื่นกุศล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวสุปรียา คุ้มสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ