ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

บุคลากรฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

สุวิชัย

นายสุวิชัย ศรีบุรินทร์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
มนทาวดี

นางสาวมนทาวดี อู่สุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
สุภาวดี

นางสาวสุภาวดี ธีระธนนันต์
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
รสริน

นางสาวรสริน เขตสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประจำฝ่ายฯ
ณัฐธิดาพร

นางสาวณัฐธิดาพร ยอดเมือง
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
กนกวรรณ

นางสาวกนกวรรณ อันสุกัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
เบญจวรรณ

นางสาวเบญจวรรณ สุดสวาสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
ประจำฝ่ายฯ
สิริยากร

นางสาวสิริยากร ละม้ายวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประจำฝ่ายฯ
ณัชชา

ณัชชา จันทราศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
วุฒิไกร

นายวุฒิไกร กันทะมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ปราณี

นางสาวปราณี น้ำใจ
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ