ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

บุคลากรฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

วาสนา

นางวาสนา ก่อผล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
ปิยกมล

นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ประจำฝ่ายฯ

สุวิชัย

นายสุวิชัย ศรีบุรินทร์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
กนกวรรณ

นางสาวกนกวรรณ อันสุกัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
สุภาวดี

นางสาวสุภาวดี ธีระธนนันต์
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
เบญจวรรณ

นางสาวเบญจวรรณ สุดสวาสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
ประจำฝ่ายฯ
ปราณี

นางสาวปราณี น้ำใจ
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ
รสริน

นางสาวรสริน เขตสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประจำฝ่ายฯ
วรรณวิสา

นางสาววรรณวิสา พวงทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประจำฝ่ายฯ
ณัฐธิดาพร

นางสาวณัฐธิดาพร ยอดเมือง
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ