ฝ่ายพัสดุ

บุคลากรฝ่ายพัสดุ

มนตรี

นายมนตรี ทองฉอ้อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

กุลปาลี

นางสาวกุลปาลี ทรรพนันท์
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจำฝ่ายฯ
สิพาวรรณ

นางสาวสิพาวรรณ อบกลิ่น
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำฝ่ายฯ
อนันต์

นายอนันต์ วงษ์อาษา
เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ประจำฝ่ายฯ
วัฒนะ

นายวัฒนะ ชาวไร่อ้อย
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ
ศุภชาติ

นายศุภชาติ เขตสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
ประจำฝ่ายฯ
ลัดดาวัลย์

นางลัดดาวัลย์ ศรีสนธิแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำฝ่ายฯ
ปริญ

นายปริญ สมอดี
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ดำรงศักดิ์

นายดำรงศักดิ์ คำประสพ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ประจำฝ่ายฯ
ผกาวรรณ

นางสาวผกาวรรณ เทพสุขดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ