ฝ่ายพัสดุ

บุคลากรฝ่ายพัสดุ

montree
นายมนตรี ทองฉอ้อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

274 นางสาวกุลปาลี ทรรพนันท์
นางสาวกุลปาลี ทรรพนันท์
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจำฝ่ายฯ
274 นางสาวกุลปาลี ทรรพนันท์
นางสาวสิพาวรรณ อบกลิ่น
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจำฝ่ายฯ
กัลยากร
นางสาวกัลยากร เชื้อเอี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำฝ่ายฯ
3109 มนตรี ชมชื่น
นายมนตรี ชมชื่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
ประจำฝ่ายฯ
อนันต์ วงษ์อาษา
นายอนันต์ วงษ์อาษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
ประจำฝ่ายฯ

นายสมาน ศรีจินดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
ประจำฝ่ายฯ

นายคมสันต์ วัจรา
ช่างไฟฟ้า
ประจำฝ่ายฯ
304 วัฒนะ ชาวไร่อ้อย
นายวัฒนะ ชาวไร่อ้อย
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ
303 ศุภชาติ เขตสูงเนิน
นายศุภชาติ เขตสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
ประจำฝ่ายฯ

นางลัดดาวัลย์ ศรีสนธิแสง
งานเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวผกาวรรณ เทพสุขดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวพิมพกานต์ บูญญรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวณิชชาอร วิริต
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ