ฝ่ายบริหารทั่วไป

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาววรปรียา พระวิวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
ดารารัตน์

นางสาวดารารัตน์ กุมภาว์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
สาธิตา

นางสาวสาธิตา ทาบทอง
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
จันทร์กานต์

นางสาวจันทร์กานต์ พรหมประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำฝ่ายฯ
ชยุตพงศ์

นายชยุตพงศ์ ศรีสิทธิพิศาลภพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
วัชรินทร์

นางวัชรินทร์ มียอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
กัลยากร

นางสาวกัลยากร เชื้อเอี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำฝ่ายฯ
กนกวรรณ

นางสาวกนกวรรณ อันสุกัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
จิตญาดา

นางสาวจิตญาดา เหลางาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
ประจำฝ่ายฯ
สิริรัตน์

นางสาวสิริรัตน์ แรงคง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
ประจำฝ่ายฯ
คมสันต์

นายคมสันต์ วัจรา
ช่างไฟฟ้า
ประจำฝ่ายฯ
มณฑิรา

นางสาวมณฑิรา ทองบ่อ
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ