ฝ่ายบริหารทั่วไป

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววรปรียา พระวิวงศ์
นางสาววรปรียา พระวิวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

นางสาวดารารัตน์ กุมภาว์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
พี่นิ่ม
นางสาวนพรัตน์ ศรีพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
296 สาธิตา ทาบทอง
นางสาวสาธิตา ทาบทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวเจนจิรา คดีโลก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ

นายชยุตพงศ์-ศรีสิทธิพิศาลภพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
4881 วัชรินทร์ มียอด
นางวัชรินทร์ มียอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวจิตญาดา เหลางาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวสิริรัตน์ แรงคง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
ประจำฝ่ายฯ
มณฑิรา
นางสาวมณฑิรา ทองบ่อ
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวนภาภรณ์ เผ่านาค
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่ายฯ