ปฏิบัติงานหน้าห้อง ผอ.สำนัก

ปฏิบัติงานหน้าห้อง ผอ.สำนัก


นางวาสนา ก่อผล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร

นางจรรฑณา โพธิแท่น
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ประจำฝ่ายฯ

นายปริญ สมอดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวอันชัญ สืบวงศ์
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจำฝ่ายฯ