ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

Administration Division

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

นางวาสนา ก่อผล

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

อำนาจหน้าที่ ส่วนอำนวยการ

 1.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์และงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร งานบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ ติดตามประเมินผล และเร่งรัดผลการดำเนินงาน
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรโครงสร้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ การจัดทำทะเบียนรับส่งหนังสือ
 2. ดำเนินการวางแผนกำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ วิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ลาออก บำเหน็จบำนาญ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายพัสดุ

รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดหาพัสดุของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับระบบ EGP, GFMIS และงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในระบบ GFMIS
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 3. วางแผนการจัดเตรียมพัสดุสำรองตามความจำเป็น และเหมาะสมตลอดจนดูแลการใช้ พัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะให้เป็นไปตามระเบียบ
 4. ควบคุมดูแลอาคารสถานที่บริเวณสำนักจัดการที่ป่าไม้
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. เกี่ยวกับการวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทุกระดับ
 2. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 3. ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานตามแผนงาน การเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบสำคัญคู่จ่ายทุกหมวดรายจ่าย
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร

รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ

 1. ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายแผนยุทธศาสตร์องค์กร และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และงานพัฒนาระบบราชการ
 2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบราชการของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ตลอดจนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรมป่าไม้
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

รายการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)new
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบ สงป. 301 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบ สงป. 301 รอบ 9 เดือน (ต.ค. 64 - มิ.ย. 65)
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน (ต.ค. 64 - มิ.ย. 65)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65)
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
 • เล่มเอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์มที่ 2)
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์มที่ 1)
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 9 เดือน)
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
 • (เล่ม) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ 2564

 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ 2564 รอบ 6 เดือน new
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 9 เดือน)
 • (เล่ม) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( รอบ 12 เดือน )
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( รอบ 6 เดือน )
 • (เล่ม) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( รอบ 12 เดือน )
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( รอบ 6 เดือน )
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( รอบที่ 2 )
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( รอบที่ 1 )
 • (เล่ม) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน>
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 2 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม)
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน (ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม)
 • ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน (ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม)
 • (เล่ม) คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 • (เล่ม) คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน (ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กลุ่ม)
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ (สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) (ล้านไร่) ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนการจัดหาที่ดินทำกินให้ผู้ไร้ที่ทำกิน (ไร่)(ตัวชี้วัดระดับกระทรวงฯ)
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ (สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) (ล้านไร่) ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนการจัดหาที่ดินทำกินให้ผู้ไร้ที่ทำกิน (ไร่)(ตัวชี้วัดระดับกระทรวงฯ)
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 • รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (KPI)
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 • คำรับรองปฏิบัติราชการ
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 • คำรับรองปฏิบัติราชการ
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน