ฝ่ายสำรวจทรัพยากรฝ่ายสำรวจทรัพยากร
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ
(1.) สำรวจทรัพยากรเพื่อประเมินสถานภาพ ศักยภาพ และกำลังผลิตของทรัพยากรป่าไม้
(2.)สำรวจเพื่อประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้

บุคลากรในฝ่าย : สำรวจทรัพยากร

Tanat
นายธเนศ วัฒนธรรม
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ประจำฝ่ายฯ
Kraiwut
นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ (อีกหน้าที่หนึ่ง)
Radglao
นางสาวรัดเกล้า อู่เงิน
นักวิชาการป่าไม้
ประจำฝ่ายฯ (อีกหน้าที่หนึ่ง)

นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสดิ์
นักวิทยาศาสตร์
ประจำฝ่ายฯ
Punyapon
นายปุณยพล คำมุง
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ

Comments are closed.