ฝ่ายสำรวจทรัพยากร

ฝ่ายสำรวจทรัพยากร
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ
(1.) สำรวจทรัพยากรเพื่อประเมินสถานภาพ ศักยภาพ และกำลังผลิตของทรัพยากรป่าไม้
(2.)สำรวจเพื่อประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้

บุคลากรฝ่ายสำรวจทรัพยากร

ธัญญาลักษณ์

นางสาวธัญญาลักษณ์ เพ็ชรสีนวล
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
พิมพ์นิภา

นางสาวพิมพ์นิภา ใบกุ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
ณัฐธิตา

นางสาวณัฐธิตา พรประสิทธิกุล
นักวิชาการป่าไม้
ประจำฝ่ายฯ
จุฬารักษ์

นางสาวจุฬารักษ์ ไชยสิทธิ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ