ฝ่ายสำรวจทรัพยากรฝ่ายสำรวจทรัพยากร
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ
(1.) สำรวจทรัพยากรเพื่อประเมินสถานภาพ ศักยภาพ และกำลังผลิตของทรัพยากรป่าไม้
(2.)สำรวจเพื่อประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้

บุคลากรในฝ่าย : สำรวจทรัพยากร

Kraiwut
นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสดิ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวพรรษกร เนียมสวัสดิ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ

นายกษิดิศ กันอินทร์
นักวิชาการป่าไม้
ประจำฝ่ายฯ

Punyapon
นายปุณยพล คำมุง
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ

Comments are closed.