ฝ่ายสำรวจทรัพยากร

ฝ่ายสำรวจทรัพยากร
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ
(1.) สำรวจทรัพยากรเพื่อประเมินสถานภาพ ศักยภาพ และกำลังผลิตของทรัพยากรป่าไม้
(2.)สำรวจเพื่อประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้

บุคลากรฝ่ายสำรวจทรัพยากร

Kraiwut

นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
รัดเกล้า

นางสาวรัดเกล้า อู่เงิน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
พรรษกร

นางสาวพรรษกร เนียมสวัสดิ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
แพรพรรณ

นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสดิ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
เนตรนภา

นางสาวเนตรนภา เกตุเทียน
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ
กษิดิศ

นายกษิดิศ กันอินทร์
นักวิชาการป่าไม้
ประจำฝ่ายฯ
Punyapon

นายปุณยพล คำมุง
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ