ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผลฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ
(1.) ศึกษา วิเคราะห์ และแปลตีความข้อมูลจากการสำรวจจากระยะไกล (Remote Sensing)
(2.) จัดทำแผนที่ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการจัดการ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

บุคลากรในฝ่าย : วิเคราะห์และประมวลผล


นายธีรวัฒน์ เคนมี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

นางสาวธัญญาลักษณ์ เพ็ชรสีนวล
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
นางสาวปวีณธิดา นุ้ยเย็น
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
Wanchai
นายวันชัย กิติยะ
นักวิทยาศาสตร์
ประจำฝ่ายฯ
Waewmanee
นางสาวแววมณี โลกรัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ

Comments are closed.