ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผลฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ
(1.) ศึกษา วิเคราะห์ และแปลตีความข้อมูลจากการสำรวจจากระยะไกล (Remote Sensing)
(2.) จัดทำแผนที่ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการจัดการ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล

ธีรวัฒน์

นายธีรวัฒน์ เคนมี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯนางสาวนิฐินันท์ แสนอินอำนาจ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
ธัญญาลักษณ์

นางสาวธัญญาลักษณ์ เพ็ชรสีนวล
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
ปวีณธิดา

นางสาวปวีณธิดา นุ้ยเย็น
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
ธัญญาลักษณ์

นางสาวพิมพ์นิภา ใบกุ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
Wanchai

นายวันชัย กิติยะ
นักวิทยาศาสตร์
ประจำฝ่ายฯ
Waewmanee

นางสาวแววมณี โลกรัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
สุรสิทธิ์

นายสุรสิทธิ์ มณีทับ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ
สุรสิทธิ์

นางสาวปิยะนันท์ หนูพระอินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ
สุรสิทธิ์

นางสาวสุญญตา บุญลอย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ