ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผลฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ
(1.) ศึกษา วิเคราะห์ และแปลตีความข้อมูลจากการสำรวจจากระยะไกล (Remote Sensing)
(2.) จัดทำแผนที่ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการจัดการ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

บุคลากรในฝ่าย : วิเคราะห์และประมวลผล

Teerawat
นายธีรวัฒน์ เคนมี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
Kraiwut
นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ (อีกหน้าที่หนึ่ง)
243346
นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอำนาจ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ (อีกหน้าที่หนึ่ง)
Wanchai
นายวันชัย กิติยะ
นักวิทยาศาสตร์
ประจำฝ่ายฯ
Waewmanee
นางสาวแววมณี โลกรัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
Radklao
นางสาวรัดเกล้า อู่เงิน
นักวิชาการป่าไม้
ประจำฝ่ายฯ (อีกหน้าที่หนึ่ง)

Comments are closed.