ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนสำรวจฯ

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

นิฐินันท์

นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอำนาจ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
ธัญญาลักษณ์

นางสาวธัญญาลักษณ์ เพ็ชรสีนวล
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
สุชาดา

นางสุชาดา สำราญจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำฝ่ายฯ
ประเสริฐศักดิ์

นายประเสริฐศักดิ์ พูลสาริกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ
อาลิษา

นางสาวอาลิษา ขันติวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ