ส่วนสำรวจ

ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

Forest Survey And Assessment Division

P1010559

อำนาจหน้าที่ ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจและประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ กำหนดแนวทางและเป้าหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้
 2. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ในพื้นที่ป่าไม้และสำรวจทรัพยากรป่าไมเพื่อการบริหารจัดการการป้องกัน และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
 3. อ่าน แปลตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
 4. สำรวจทรัพยากรเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ประเมินสถานภาพ ศักยภาพและกำลังผลิตของทรัพยากรป่าไม้
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคคลากรโครงสร้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
 2. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
 3. ควบคุม ดูแล วัสดุครุภัณฑ์ของส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายสำรวจทรัพยากร

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. สำรวจทรัพยากรเพื่อประเมินสถานภาพ ศักยภาพ และกำลังผลิตของทรัพยากรป่าไม้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้
 2. สำรวจและประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ เพื่อกำหนดแนวทางและเป้าหมายในการบริหารทรัพยากรป่าไม้
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
 2. จัดทำแผนที่ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการจัดการ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย