ฝ่ายแผนที่

บุคลากรฝ่ายแผนที่

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายแผนที่
สุวิจักษณ์

นายสุวิจักษณ์ สวัสดี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

ขนิษฐา

นางสาวขนิษฐา บุญแก้ว
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
รัฐศักดิ์

นายรัฐศักดิ์ โสมคำ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
เบญจมาศ

นางสาวเบญจมาศ สีสุจารย์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ
พิมล

นางสาวพิมล เผ่ากัณหา
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ

ฤทธิชัย

นายฤทธิชัย นามศรี
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ

พิจิตรา

นางสาวพิจิตร พะยิ้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ