ฝ่ายแผนที่

บุคลากรฝ่ายแผนที่

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายแผนที่


นางสาวนิโลบล กัณหา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ


นางสาวเจนจิรา แก้วโมรา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

1859900103735-002

นายสุวิจักษณ์ สวัสดี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

Suwimon

นางสาวสุวิมล ต้นศิริ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ
nan

นางสาวเบญจมาศ สีสุจารย์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

nan

นางสาวนิรชา อบเชย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ