ฝ่ายหมุดหลักฐานแผนที่

บุคลากรฝ่ายหมุดหลักฐานแผนที่

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายหมุดหลักฐานแผนที่


นางสาวนิโลบล กัณหา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
พี่นุ๊บ4

นางสาวพัชญ์สิตา ฐิตะเลิศวงศ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
นายสุวิชัย ศรีบุรินทร์

นายสุวิชัย ศรีบุรินทร์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง


นายสุวิจักษณ์ สวัสดี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
ปวศิลป์

นายปวศิลป์ มีบุญ
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่งนางสาวพิมล ดาราศรีศักดิ์
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ


นายฤทธิชัย นามศรี
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ