ฝ่ายสารบบ

บุคลากรฝ่ายสารบบที่ดินป่าไม้

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายสารบบที่ดินป่าไม้
เจนจิรา

นางสาวเจนจิรา แก้วโมรา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
วรัญญู

นายวรัญญู ทองชำนาญ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
พรชัย

นายพรชัย ศรีรุ่งเรืองภรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
nan

นางสาวเบญจมาศ สีสุจารย์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
สุรสิทธิ์

นายสุรสิทธิ์ มณีทับ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯนางสาวอัญชัน สืบวงศ์
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำฝ่ายฯ


นางสาวแพรพรรณ อริยานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
นิรชา

นางสาวนิรชา อบเชย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ