ฝ่ายสารบบ

บุคลากรฝ่ายสารบบที่ดินป่าไม้

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายสารบบที่ดินป่าไม้
วรัญญู

นายวรัญญู ทองชำนาญ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
ฉัตรชัย

นายฉัตรชัย โลหิตหาญ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
ปรัชญาทวี

นายปรัชญาทวี นามงาม
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
พรชัย

นายพรชัย ศรีรุ่งเรืองภรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
สุรสิทธิ์

นายสุรสิทธิ์ มณีทับ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ

นิรชา

นางสาวนิรชา อบเชย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ