ฝ่ายสารบบ

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายสารบบ


นางจรรฑณา โพธิแท่น
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
พี่นุ๊บ4

นางสาวพัชญ์สิตา ฐิตะเลิศวงศ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ


นางสาวเจนจิรา แก้วโมรา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
nan
นางสาวเบญจมาศ สีสุจารย์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ
pornchai
นายพรชัย ศรีรุ่งเรืองภรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
Suwimon
นางสาวสุวิมล ต้นศิริ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง