ฝ่ายบริหารทั่วไป

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

พี่นุ๊บ4

นางสาวพัชญ์สิตา ฐิตะเลิศวงศ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง


นางสาวเจนจิรา แก้วโมรา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
noree2

นางสาวโนรี โพธิ์กระเจน
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ


นางสาวแพรพรรณ อริยานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำฝ่ายฯ