ฝ่ายบริหารทั่วไป

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป
ขนิษฐา

นางสาวขนิษฐา บุญแก้ว
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
ฉัตรชัย

นายฉัตรชัย โลหิตหาญ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
โนรี

นางสาวโนรี โพธิ์กระเจน
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
พรชัย

นายพรชัย ศรีรุ่งเรืองภรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง


นางสาวอัญชัน สืบวงศ์
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำฝ่ายฯ
ฤทธิชัย

นายฤทธิชัย นามศรี
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง