ฝ่ายบริหารทั่วไป

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป
ฉัตรชัย

นายฉัตรชัย โลหิตหาญ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
จนจิรา

นางสาวเจนจิรา แก้วโมรา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
โนรี

นางสาวโนรี โพธิ์กระเจน
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
พรชัย

นายพรชัย ศรีรุ่งเรืองภรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง


นางสาวอัญชัน สืบวงศ์
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำฝ่ายฯ
พิมล

นางสาวพิมล เผ่ากัณหา
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

ฤทธิชัย

นายฤทธิชัย นามศรี
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่งนางสาวแพรพรรณ อริยานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำฝ่ายฯ