ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้

 

นายณัฐวุฒิ บุตรดี

ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้

อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่ดินป่าไม้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
 2. จัดการข้อมูลทรัพยากรป่าไม้และแผนที่โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และการบริการ
 3. จัดทำแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และแผนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้รวมทั้งแผนที่อื่นเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้
 4. เป็นคลังภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมเพื่อใช้งานด้านป่าไม้
 5. ตรวจสอบการใช้พื้นที่ป่าไม้ตามโครงการของหน่วยงานราชการและเอกชน
 6. จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรโครงสร้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้
 2. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้
 3. ควบคุม ดูแล วัสดุครุภัณฑ์ของส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายแผนที่

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. จัดทำแผนที่ด้วยระบบ GIS แสดงขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ และแผนที่อื่นๆ
 2. ประสานงานและตรวจสอบการใช้พื้นที่ตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ป่าไม้
 3. จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายสารบบที่ดินป่าไม้

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
 2. รวบรวมและจัดทำข้อมูลทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงาน

รายการ
 • คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Trimble R8s GNSS
 • คู่มือการใช้งาน Trimble Business Center Software
 • แนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทาหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม
  ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน-กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
 • คู่มือ การจัดทำหมุดหลักฐานดาวเทียมด้วย GPS ระบบ 2 ความถี่ ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 • คู่มือ การใช้ซอฟแวร์ในการประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS
 • ขั้นตอนการเซ็ทค่าหัวเครื่องรับสัญญาณ GPS โดยระบบ static
 • แนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม
 • แนวทางและรายละเอียดการปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • กำหนดราคาก่อสร้างหมุดหลักฐาน GPS ชนิดหมุดคู่
 • การรายงานผล

  ประชาสัมพันธ์และข่าวสารภายในส่วน