เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบ้ติการข้อมูลที่ดินป่าไม้

อุดมศักดิ์

นายอุดมศักดิ์ สงวนศิริธรรม
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
วิไลลักษณ์

นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ประจำฝ่าย
ศิริชัย

นายศิริชัย ด้วงเงิน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่าย


นางสาวสุมิตรา สุขเกิด
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่าย
พรรณิภา

นางสาวพรรณิภา สุวรรณ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่าย
บุศรินทร์

นางสาวบุศรินทร์ วัดเข่ง
นักวิชาการป่าไม้
ประจำฝ่าย
ลำพึง

นางสาวลำพึง ลาลุน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
นายกิตติณัฐ์

นายกิตติณัฐ์ พรหมศรีธรรม
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ประจำฝ่าย
นางสาวกาญจนาพร

นางสาวกาญจนาพร ศรีหมอน
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่าย
นางสาวดารารัศมี

นางสาวดารารัศมี จันทร์หอม
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่าย
นางสาวอนุสรา

นางสาวอนุสรา ขุนวิทยา
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่าย
นางสาวมลฤดี

นางสาวมลฤดี มณีวงษ์
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่าย
นายธีรยุทธ

นายธีรยุทธ บุญสุโข
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่าย
นางสาวสนทราภรณ์

นางสาวสนทราภรณ์ ทิพย์โสด
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่าย