เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 1

อรพินทร์

นางอรพินท์ ธนีบุญ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ


นางวรางคณา จิณะ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ประจำฝ่ายฯ


นางสาวชัชสรัล พิมพา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
ดาราวรรณ

นางสาวดาราวรรณ ช่วยบุญ
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ภัคจิรา

นางสาวภัคจิรา หน่ายหนีชั่ว
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ศิรินทร์

นายกุลกิตติ ศรีจันทร์
นักวิชาการป่าไม้
ประจำฝ่ายฯ
ลักษณ์คณา

นางสาวลักษณ์คณา พิศวง
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
นายธรณินทร์

นายธรณินทร์ ถิ่นจอมขวัญ
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
อัสมา

นางสาวอัสมา พิณธ์มณี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลฯ
ประจำฝ่ายฯ