ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 1

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 1

อธิพงษ์

นายอธิพงษ์ ก่อผล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
อรพินทร์

นางอรพินท์ ธนีบุญ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
สมิทธิพล

นายสมิทธิพล อุ่นสา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ


นางสาววรางคณา สาธุพันธ์ุ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
ประกายดาว

นางสาวประกายดาว ขวัญนิยม
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
/ประมีนา

ประมีนา จันทรรัตน์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
ดาราวรรณ

นางสาวดาราวรรณ ช่วยบุญ
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ศิรินทร์

นางศิรินทร์ จันทนู
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
กีรติ

นายกีรติ มาลัยสันทัด
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ภัคจิรา

นางสาวภัคจิรา หน่ายหนีชั่ว
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ


นางสาวสุมิตรา สุขเกิด
นักวิชาการป่าไม้
ประจำฝ่ายฯ


นางสาวชัชสรัล พิมพา
นักวิชาการป่าไม้
ประจำฝ่ายฯ
จุฬารักษ์

นางสาวจุฬารักษ์ ไชยสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่ายฯ