ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 2

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 2

อุดมศักดิ์

นายอุดมศักดิ์ สงวนศิริธรรม
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
พัชรินทร์

นางพัชรินทร์ บุญราศรี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ประจำฝ่ายฯ
สุภชา

นางสาวสุภชา พรมบุญศรี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ


นางสาวสุภัสสร สุนทรวิภาต
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
กาญจนา

นางสาวกาญจนา พรมจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
พัชราภา

นางสาวพัชราภา เอื่ยมเอก
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
วารุณี

นางสาววารุณี วรเดช
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ปราจิน

นางสาวปราจิน เพื่อนชอบ
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
อรุณศรี

นางอรุณศรี รัตนพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
วิสุทธิ์

นายวิสุทธิ์ กะแตเซ็ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลฯ
ประจำฝ่ายฯ