ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 2

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 2

อุดมศักดิ์

นายอุดมศักดิ์ สงวนศิริธรรม
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
พัชรินทร์

นางพัชรินทร์ บุญราศรี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ประจำฝ่ายฯ
สุภชา

นางสาวสุภชา พรมบุญศรี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ


นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
กาญจนา

นางสาวกาญจนา พรมจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ชนากานต์

นางสาวชนากานต์ แกล้วทนงค์
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
พัชราภา

นางสาวพัชราภา เอื่ยมเอก
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ปราจิน

นางสาวปราจิน เพื่อนชอบ
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
อรุนศรี

นางอรุณศรี รัตนพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ


นางสาวพรรณิภา สุวรรณ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ
วีระศักดิ์

นายวีระศักดิ์ เชียงเขียว
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ
ภัทราภรณ์

นางสาวภัทราภรณ์ มาตุ้ม
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่ายฯ
กาญจนาพร

นางสาวกาญจนาพร ศรีหมอน
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่ายฯ