เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

พิกุลแก้ว
นางสาวพิกุลแก้ว แนมพลกรัง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
นภาวดี
นางสาวนภาวดี สงค์มณี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ถวิกา
นางสาวถวิกา ติดสนิท
นักจัดการงานทั่วไป
เกสรา
นางสาวเกสรา ทองฉอ้อน
นักจัดการงานทั่วไป
พูนทรัพย์
นางพูนทรัพย์ คนึงเหตุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
พี่สมศรี
นางสมศรี เขตสูงเนิน
คนงาน
พนักงานขับรถยนต์