ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการจัดการสิทธิ์และการใช้ที่ดินป่าไม้ ตามกฎหมายและนโยบายด้านการจัดการที่ดินป่าไม้
 2. ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินของชุมชนในพื้นที่ป่าไม้
 3. ศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ดำเนินการลดผลกระทบในการอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าไม้และกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎรและองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย/ทำกินหรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ข้อขัดแย้งต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่
 5. ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างบุคคลากร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้
 2. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้
 3. ควบคุม ดูแล วัสดุครุภัณฑ์ของส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 1

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ดำเนินการจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย/ทำกินของราษฎรในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ
 2. จัดระเบียบการใช้ที่ดินของราษฎร รวมถึงการศึกษาและพัฒนาเพื่อลดผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ
 3. ประสานงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของราษฎรและองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินอยู่อาศัย/ทำกิน/หรือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายปฏิบ้ติการที่ดินป่าไม้ 2

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ดำเนินการจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย/ทำกินของราษฎร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
 2. จัดระเบียบการใช้ที่ดินของราษฎร รวมถึงการศึกษาและพัฒนาเพื่อลดผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
 3. ประสานงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของราษฎรและองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินอยู่อาศัย/ทำกิน/หรือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายปฏิบ้ติการข้อมูลที่ดินป่าไม้

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. รวบรวม จัดทำ และสนับสนุนข้อมูลที่ดินป่าไม้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย/ทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่าไม้
 2. ศึกษาและพัฒนาการจัดระเบียบการใช้ที่ดินของราษฎร  เพื่อลดผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 4. ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

ประชาสัมพันธ์และข่าวสารภายในส่วน