ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดิน

"สิทธิ์การใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้"

อำนาจหน้าที่

 1. ดำเนินการจัดการสิทธิ์และการใช้ที่ดินป่าไม้ ตามกฎหมายและนโยบายด้านการจัดการที่ดินป่าไม้
 2. ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินของชุมชนในพื้นที่ป่าไม้
 3. ศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ดำเนินการลดผลกระทบในการอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าไม้และกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎรและองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย/ทำกินหรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ข้อขัดแย้งต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่
 5. ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงการจัดที่ดินทำกินชุมชนฯ

บุคคลากรโครงสร้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้
 2. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้
 3. ควบคุม ดูแล วัสดุครุภัณฑ์ของส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 1

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ดำเนินการจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย/ทำกินของราษฎร ในท้องที่ภาคกลางและภาคเหนือ
 2. จัดระเบียบการใช้ที่ดินของราษฎร รวมถึงการศึกษาและพัฒนาเพื่อลดผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่ภาคกลางและภาคเหนือ
 3. ประสานงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของราษฎรและองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินอยู่อาศัย/ทำกิน/หรือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่ภาคกลางและภาคเหนือ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายปฏิบ้ติการที่ดินป่าไม้ 2

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ดำเนินการจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย/ทำกินของราษฎร ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
 2. จัดระเบียบการใช้ที่ดินของราษฎร รวมถึงการศึกษาและพัฒนาเพื่อลดผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
 3. ประสานงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของราษฎรและองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินอยู่อาศัย/ทำกิน/หรือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประชาสัมพันธ์และข่าวสารภายในส่วน