ส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

หัวหน้าวีรวัฒน์

นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง

ผู้อำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ
  2. จัดทำ/เสนอแผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม และแนวทางในการพัฒนาป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการ ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ระดับกรม ระดับกระทรวง
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงานกรมป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  4. ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
  5. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  6. เสนอ มาตราการ และแนวทางสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวมถึงการติดตามและประเมินผล
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรโครงสร้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ (1) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (2) ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (3) ควบคุม ดูแล วัสดุครุภัณฑ์ของส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 1
รับผิดชอบกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่ภาคกลาง และภาคเหนือโดยมีหน้าที่ ดังนี้ (1) จัดทำรวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ (2) จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) แผนการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (Management Plan) และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ใเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 2
รับผิดชอบกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ (1) จัดทำรวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ (2) จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) แผนการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (Management Plan) และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ใเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกข้อความ

Comments are closed.