ฝ่ายแนวเขตป่าไม้และควบคุมป่าไม้ ที่ 1

บุคลากรฝ่ายควบคุมที่ดินป่าไม้

ณัฐภูมิ

นายณัฐภูมิ อมรโชติ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
วสันต์

นายวสันต์ ยิ่งงามแก้ว
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้างาน
ฐิตาภา

นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานิช
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
จิตติชัย

นายจิตติชัย โฉมบุตร
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
จิตติชัย

นางสาวอรพรรณ สืบศรี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
เบญจภรณ์

นางสาวเบญจภรณ์ สิทธิ
นักวิชาการป่าไม้
ประจำฝ่ายฯ
วีรณัฏฐา

นางสาววีรณัฏฐา ภูสีน้อยปริตร
นิติกร
ประจำฝ่ายฯ


นางสาวเสาวลักษณ์ พังงา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
anonglag

นางสาวอนงค์รักษ์ จำปาทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ณัฏฐ์ชุดา

นางสาวณัฏฐ์ชุดา เป๋อรุณ
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ


นายกวีวงศ์ วิเศษสมบัติ
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ
su

นางสุ ชาติชำนิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำฝ่ายฯ