ฝ่ายแนวเขตป่าไม้และควบคุมป่าไม้ ที่ 1

ฝ่ายควบคุมที่ดินป่าไม้

ณัฐภูมิ

นายณัฐภูมิ อมรโชติ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
วสันต์

นายวสันต์ ยิ่งงามแก้ว
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้างาน
kitti

นายกิตติ ศิริคะรินทร์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้างาน
กษมา

นายกษมา มุสิกวัตร
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
จิตติชัย

นายจิตติชัย โฉมบุตร
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ฐิตาภา

นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานิช
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
เบญจภรณ์

นางสาวเบญจภรณ์ สิทธิ
นักวิชาการป่าไม้
ประจำฝ่ายฯ
วีรณัฏฐา

นางสาววีรณัฏฐา ภูสีน้อยปริตร
นิติกร
ประจำฝ่ายฯ


นางสาวเสาวลักษณ์ พังงา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
anonglag

นางสาวอนงค์รักษ์ จำปาทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ณัฏฐ์ชุดา

นางสาวณัฏฐ์ชุดา เป๋อรุณ
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ


นายกวีวงศ์ วิเศษสมบัติ
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ
su

นางสุ ชาติชำนิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำฝ่ายฯ
watcharee

นางวัชรี สุขลาภ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำฝ่ายฯ