ฝ่ายแนวเขตป่าไม้และควบคุมที่ดินป่าไม้ 2

บุคลากรฝ่ายสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่

job

นายฉัตรพงศ์ สมหมาย
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
ละม่อม

นางละม่อม วรพุทธ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
หัวหน้างาน
ปวศิลป์

นายปวศิลป์ มีบุญ
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
หัวหน้างาน


นายเอกสิทธิ์ อมาตยกุล
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจำฝ่ายฯ
บริณต

นายบริณต เล้าสุวรรณ์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ
พงศพัศ

นายพงศพัศ พะโยม
นายช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ
กฤษฎา

นายกฤษฎา ภูโอบ
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ
เอกลักษณ์

นายเอกลักษณ์ แช่มชู
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ
ธนัชกฤศ

นายธนัชกฤศ ตัดสายชล
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ
pongpop

นายกษิภณ แสงจันทร์
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ
รัชนีพร

นางสาวรัชนีพร วิชาเงิน
นักภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ
ศิวกร

นายศิวกร คำลือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ