ฝ่ายควบคุมที่ดินป่าไม้ 1

บุคลากรฝ่ายควบคุมที่ดินป่าไม้ที่ 1

นิพัทธ์

นายนิพัทธ์ ลีนะธรรม
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่าย
อีกหน้าที่หนึ่ง
จิตติชัย

นายจิตติชัย โฉมบุตร
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
อีกหน้าที่หนึ่ง
ณิชานันท์

นางสาวณิชานันท์ เชิ้อโคกสูง
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
เทพทัต

นายเทพทัต จันมัด
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
ปิยะฉัตร์

นางปิยะฉัตร์ หอมแก่นจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุระการ
ประจำฝ่ายฯ
เสาวลักษณ์

นางสาวเสาวลักษณ์ พังงา
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
พงศพัศ

นายพงศพัศ พะโยม
นายช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
กฤษฎา

นายกฤษฎา ภูโอบ
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ
กษิภณ

นายกษิภณ แสงจันทร์
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ
วทัญญู

นายวทัญญู ยิ้มย่อง
นิติกร
ประจำฝ่ายฯ
เอกลักษณ์

นายเอกลักษณ์ แช่มชู
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ อีหน้าที่หนึ่ง