ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนกำหนดเขต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปนายนิพัทธ์ ลีนะธรรม
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ


นางสาวจิชฏา สุกาญจนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ


นายเอกสิทธิ์ อมาตยกุล
เจ้าหน้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
4925 นันทิกาญจน์ โฉมงาม

นางสาวนันทิกาญจน์ โฉมงาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประจำฝ่ายฯ


นางสาวมณฑิญา ทองจำปา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประจำฝ่ายฯ
wanpen

นางวันเพ็ญ สมอดี
งานสารบรรณ ทะเบียนหนังสือ
ประจำฝ่ายฯ


นายวสันต์ มะซอ
พนักงานขับรถยนต์
ประจำฝ่ายฯ