ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนกำหนดเขต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

นิพัทธ์

นายนิพัทธ์ ลีนะธรรม
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
จิชฏา

นางสาวจิชฏา สุกาญจนะ
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
บริณต

ว่าที่ ร.ต. บริณต เล้าสุวรรณ์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ
วันเพ็ญ

นางวันเพ็ญ สมอดี
งานสารบรรณ ทะเบียนหนังสือ
ประจำฝ่ายฯ
นันทิกาญจน์

นางสาวนันทิกาญจน์ โฉมงาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประจำฝ่ายฯ
มลธิดา นาราทิพย์

นางสาวมลธิดา นาราทิพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำฝ่ายฯ
รัชนีพร วิชาเงิน

นางสาวนางสาวรัชนีพร วิชาเงิน
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ
ศิวกร คำลือ

นายศิวกร คำลือ
เจ้าหน้าที่ฐานระบบข้อมูลป่าไม้
ประจำฝ่ายฯ
วสันต์ มะซอ

นายนายวสันต์ มะซอ
พนักงานขับรถยนต์
ประจำฝ่ายฯ