ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

 

นายบรรเจิด ถมปัด
ผู้อำนวยการส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

 

อำนาจหน้าที่

 1. ดำเนินการสำรวจ รังวัดหมายแนวเขตพื้นที่เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ป่าไม้และที่ดินป่าไม้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและควบคุมการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ
 2.  สำรวจ พื้นที่ป่าไม้เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
 3. ตรวจสอบสิทธิการครอบครองของราษฎร หรือหน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่ป่าไม้ พร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัดยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
 4. ประสานและรวบรวมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัด เพื่อเสนอรัฐมนตรี
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างบุคลากร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
 2. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
 3. ควบคุม ดูแล วัสดุครุภัณฑ์ของส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
 4. ประสานและรวบรวมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดเพื่อเสนอรัฐมนตรี
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
 2. ตรวจสอบแนวเขตที่ดินป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
 3. ตรวจสอบควบคุมหลักฐานการรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ 
 4. สำรวจพื้นที่ป่าไม้เพื่อกำหนดป่าให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายควบคุมที่ดินป่าไม้

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. สอบสวนและวินิฉัยการมีสิทธิหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิอยู่ก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติ
 2. ตรวจสอบเอกสารสิทธิในที่ดินในเขตที่ดินป่าไม้ และกฎหมายอื่น
 3. รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน สิทธิการใช้ที่ดินป่าไม้
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประชาสัมพันธ์และข่าวสารภายในส่วน