ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

 

นายฉัตรพงศ์ สมหมาย
ผู้อำนวยการส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

 

 

 

อำนาจหน้าที่

 
 1. สำรวจ รังวัดหมายแนวเขตพื้นที่เพื่อกำหนดพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและควบคุมการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
 2. ตรวจสอบสิทธิและวินิจฉัยการมีสิทธิ์การครอบครองในพื้นที่ป่าไม้ พร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัดยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
 3. ประสานและรวบรวมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัด เพื่อเสนอรัฐมนตรี
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา งานปรับปรุงอาคาร และควบคุมงานด้านวิศวกรรมโยธา
 5. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมป่าไม้ให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

โครงสร้างบุคลากร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
 2. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
 3. ควบคุม ดูแล วัสดุครุภัณฑ์ของส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
 4. ประสานและรวบรวมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดเพื่อเสนอรัฐมนตรี
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายควบคุมที่ดินป่าไม้ที่ 1

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ดำเนินการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ ตรวจสอบสิทธิและวินิจฉัยสิทธิของราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ และควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้ รวมทั้งประกาศกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง
 3. ตรวจสอบควบคุมหลักฐานการรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ รังวัดระวังชี้ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายควบคุมที่ดินป่าไม้ที่ 2

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ดำเนินการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ ตรวจสอบสิทธิและวินิจฉัยสิทธิของราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ และควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้ รวมทั้งประกาศกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 3. ตรวจสอบควบคุมหลักฐานการรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ รังวัดระวังชี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมป่าไม้

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ คำนวณ และควบคุมงานด้านวิศวกรรมโยธา
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดงานด้านวิศวกรรมของกรมป่าไม้ให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และเป็นมาตรฐาน ในการดำเนินการด้านการก่อสร้าง
 3. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำหนดเอกสารประกอบการจ้าง คำนวณปริมาณงานและราคางานก่อสร้าง กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์สำนักงาน ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง กำหนดและจัดทำแบบมาตรฐานงาน ตรวจสอบแบบ และประเมินราคา ด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมของกรมป่าไม้
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประชาสัมพันธ์และข่าวสารภายในส่วน