ส่วนควบคุมที่ดินป่าไม้

ส่วนควบคุมที่ดินป่าไม้

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

 

ว่าง
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมที่ดินป่าไม้

 

 

 

อำนาจหน้าที่

 
 1. สำรวจพื้นที่ป่าไม้เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
 2. สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิอยู่ก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติ และรวบรวมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุม และรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดเพื่อเสนอรัฐมนตรี
 3. ตรวจสอบสิทธิการครอบครองในพื้นที่ป่าไม้ ประสานการปฏิบัติ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 4. ตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินป่าไม้
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

โครงสร้างบุคลากร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนควบคุมที่ดินป่าไม้
 2. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนควบคุมที่ดินป่าไม้
 3. ควบคุม ดูแล วัสดุครุภัณฑ์ของส่วนควบคุมที่ดินป่าไม้
 4. ประสานและรวบรวมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดเพื่อเสนอรัฐมนตรี
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายควบคุมที่ดินป่าไม้ที่ 1

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่ป่าไม้เพื่อกำหนดป่าให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ และภาคกลาง
 2. ดำเนินการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ สอบสวนสิทธิของราษฎรอ้างว่ามีสิทธิอยู่ก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติ ตรวจสอบแปลงที่ดินที่มีการอ้างสิทธิตามกฎหมายที่ดินและควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ และภาคกลาง
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายควบคุมที่ดินป่าไม้ที่ 2

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่ป่าไม้เพื่อกำหนดป่าให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 2. ดำเนินการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ สอบสวนสิทธิของราษฎรอ้างว่ามีสิทธิอยู่ก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติ ตรวจสอบแปลงที่ดินที่มีการอ้างสิทธิตามกฎหมายที่ดินและควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย