ฝ่ายควบคุมที่ดินป่าไม้ที่ 2

บุคลากรฝ่ายควบคุมที่ดินป่าไม้ที่ 2

จิตติชัย

นายจิตติชัย โฉมบุตร
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
อัฐกานต์

ว่าที่ ร.ต. อัฐกานต์ ยิ้มอารี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
ชินกฤต

นายชินกฤต เจริญธรรม
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
ประจำฝ่าย
วทัญญู

นายวทัญญู ยิ้มย่อง
นิติกร
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
ทิตยา

นางสาวทิตยา แพรแจ่ม
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติงาน
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
กษิภณ

นายกษิภณ แสงจันทร์
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ อีกฟน้าที่หนึ่ง
พลอยไพลิน

นางสาวพลอยไพลิน พาอ่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำฝ่ายฯ
พงศพัศ

นายพงศพัศ พะโยม
นายช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ
กวีวงศ์

นายกวีวงศ์ วิเศษสมบัติ
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ
ณัฏฐ์ชุดา

นางสาวณัฏฐ์ชุดา เป๋อรุณ
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
อนงค์รักษ์

นางสาวอนงค์รักษ์ จำปาทอง
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
เอกลักษณ์

นายเอกลักษณ์ แช่มชู
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ
กฤษฎา

นายกฤษฎา ภูโอบ
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง