เกี่ยวกับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

Office

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจและประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ การจัดทำแผนที่ป่าไม้ และกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้
2. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางเพื่อดำเนินการสำรวจ รังวัดหมายแนวเขตพื้นที่เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ป่าไม้และที่ดินป่าไม้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและควบคุมการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่ดินป่าไม้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
4. ดำเนินการจัดการสิทธิ์และการใช้ที่ดินป่าไม้ ตามกฎหมายและนโยบายด้านการจัดการที่ดินป่าไม้
5. บริหารจัดการพื้นที่ ให้บริการ หรือให้ความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าอื่นๆ
6. ติดตาม และประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

"บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

1. กำหนดเขตที่ดินป่าไม้
2. สำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
3. จัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้
4. พัฒนาองค์กรและระบบภูมิสารสนเทศ

เป้าประสงค์

1. กำหนดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ถูกต้องชัดเจน และจัดการป่าสงวนแห่งชาติโดยมีหัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติ
2. จัดทำข้อมูลและพัฒนาการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ และระบบภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดินป่าไม้
3. ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดการให้อยู่อาศัย/ทำกินได้อย่างมั่นคงเป็นธรรมและยั่งยืน
4. บริหารจัดการกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีสรรถนะสูงและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรมองค์กรที่ดี