หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ไพบูลย์

นายไพบูลย์ คุณพิโน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
วาสนา

นางวาสนา ก่อผล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร อีกหน้าที่หนึ่ง
นิโลบล

นางสาวนิโลบล กัณหา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
อีกหน้าที่หนึ่ง
เจนจิรา

นางสาวเจนจิรา คดีโลก
นักจัดการงานทั่วไป
อีกหน้าที่หนึ่ง
วรรณรัชญ์

นางสาววรรณรัชญ์ วิริต
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์


นางกนกพร กิตติสุขเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ