ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมป่าไม้

 

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมป่าไม้

อำนาจหน้าที่

 1. การรังวัดหมายแนวเขตพื้นที่เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ป่าไม้ และที่ดินนป่าไม้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามกฎหมายทที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ
 2. สำรวจรังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำหมุดหลักฐาน และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา งานปรับปรุงอาคาร และงานควบคุมอาคารตามกฎหมายของกรมป่าไม้
 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมป่าไม้
 2. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมป่าไม้
 3. ควบคุม ดูแล วัสดุครุภัณฑ์ของส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมป่าไม้
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายรังวัด

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำหมุดหลักฐาน และเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
 2. ตรวจสอบแนวเขตที่ดินป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
 3. ตรวจสอบควบคุมหลักฐานการรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้
 4. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงพื้นที่ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่จะนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลแนวเขต
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายวิศวกรรม

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ คำนวณ และควบคุมงานด้านวิศวกรรมโยธา
 2. ให้คำแนะนำ และตรวจงานด้านวิศวกรรมโยธา ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ป่าไม้
 3. กำหนดมาตรฐานเทคนิคและพัฒนาการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างพื้นฐานในพื้นที่ป่าไม้
 4. ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัยอาคารสิ่งก่อสร้าง
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายสถาปัตยกรรม

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
 2. ดำเนินการออกแบบ ตรวจสอบแบบ และประเมินราคา เพื่อการก่อสร้าง การบูรณะ ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์
 3. กำหนด และจัดทำแบบมาตรฐาน เกณฑ์การประมาณราคา และมาตรฐานงานด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย