ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงปี พ.ศ. 2557-2559

 

 

Description :: ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงรูปแบบออร์โทสีเชิงเลข ที่มีความละเอียดจุดภาพ 0.5 – 1.5 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ถ่ายภาพเมื่อ ปี พ.ศ. 2557-2559 เพื่อตรวจสอบพื้นที่ให้เกิดความชัดเจน ณ เวลาที่คำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 มีผลใช้บังคับว่ามีราษฎรอาศัยทำกินในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร และมีสภาพป่าเป็นอย่างไร ถูกบุกรุกทำลายหรือไม่

Term of Use :: ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง 05-1.5 เมตร ช่วงปี พ.ศ.2557-2559 ห้ามใช้อ้างอิงทางกฎหมาย

**เปิดภาพบน java map

 

 

**Download lyr file

เพื่อเปิดบนโปรแกรม ArcGIS