ผู้บริหาร

นายนรินทร์ ประทวนชัย

ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

abuot

นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล

ผู้อำนวยการ
ส่วนอำนวยการ

survey

นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ

ผู้อำนวยการ
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

abuot

(ว่าง)

ผู้อำนวยการ
ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้

(ว่าง)

ผู้อำนวยการ
ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

populate

นางสาวอรวรรณ ปัญญาพรวิทยา

ผู้อำนวยการ
ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้

หัวหน้าวีรวัฒน์

นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง

ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนาทรัพยากรที่ดินป่าไม้

Comments are closed.