ผู้บริหาร

นายศักดา มณีวงศ์

ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

นางวาสนา ก่อผล

ผู้อำนวยการ
ส่วนอำนวยการ

นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ

ผู้อำนวยการ
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

นายอธิพงษ์ ก่อผล

ผู้อำนวยการ
ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้

นายฉัตรพงศ์ สมหมาย

ผู้อำนวยการ
ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

นายณัฐวุฒิ บุตรดี

ผู้อำนวยการ
ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้