ผู้บริหาร

นายนรินทร์ ประทวนชัย

ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล

ผู้อำนวยการ
ส่วนอำนวยการ

survey

นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ

ผู้อำนวยการ
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

นายณัฐวุฒิ บุตรดี

ผู้อำนวยการ
ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้

นายบรรเจิด ถมปัด

ผู้อำนวยการ
ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

populate

ว่าง

ผู้อำนวยการ
ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้

นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล

ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนาทรัพยากรที่ดิยป่าไม้