ผู้บริหาร

นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร

ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล

ผู้อำนวยการ
ส่วนอำนวยการ

survey

นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ

ผู้อำนวยการ
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

นายศักดา มณีวงศ์

ผู้อำนวยการ
ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้

นายณัฐวุฒิ บุตรดี

ผู้อำนวยการ
ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้

ว่าง

ผู้อำนวยการ
ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

ว่าง

ผู้อำนวยการ
ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมป่าไม้