การประชุมคณะทำงานกำกับการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครั้งที่ 2/2561

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะทำงานกำกับการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่

โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายนายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากรักษาการอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ตามคำสั่งกระทรวงฯ ที่ 96/2561 ลว.2 มีนาคม พ.ศ.2561) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ นายศศิน เฉลิมลาภ ที่ปรึกษาคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ สจป.และสบอ. ในท้องที่กลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในท้องที่ภาคเหนือ ประมาณ 6.7 ล้านไร่

ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
ได้รับรายงานจากสจป.และสบอ. ว่า ตามที่กรมป่าไม้ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พิจารณาการสำรวจฯ ในท้องที่ ทั้ง สบอ.และสจป. ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เข้าไปร่วมดำเนินการสำรวจพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับต่อไปแล้ว และจากการประชุมวันนี้ ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้ใช้แนวทางหลักเกณฑ์ตามที่คณะทำงานฯ ได้กำหนดไว้เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2561
1.1 ตรวจสอบผนวกพื้นที่ที่ต่อเนื่องจากเขตอนุรักษ์เดิม
1.2 หากพื้นที่ไม่ต่อเนื่องกัน ต้องเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ หากเป็นพื้นที่ไม่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน ต้องเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีความโดดเด่น มีคุณค่า หรือหายาก และต้องพิจารณาเป็นรายพื้นที่
1.3 ไม่เป็นพื้นที่ที่มีภาระผูกพันของกรมป่าไม้ พื้นที่สวนป่า/ โครงการปลูกฟื้นฟูป่า พื้นที่ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสภาพป่า ไม่เป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้ใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานหรือแผนงานที่จะดำเนินการ ไม่เป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการป่าชุมชน หรือพื้นที่เป้าหมายที่จะขยายการจัดตั้งป่าชุมชน
1.4 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ป่าชุมชน ในแต่ละชุมชนมีพื้นที่ ดังนี้
– ป่าชุมชนขนาดเล็ก พื้นที่ไม่เกิน 2,000 ไร่
– ป่าชุมชนขนาดกลาง พื้นที่ไม่เกิน 5,000 ไร่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ละชุมชน รวมทั้งบทบาทที่ต้องแสดงให้เห็นถึงการดูแลรักษาป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

2. กำหนดการดำเนินการผนวกพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันโดยให้รวบรวมข้อมูลสภาพพื้นที่ให้สมบูรณ์พร้อมนำเข้าประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบด้วย

3. ให้รายงานผลการดำเนินการให้คณะทำงานฯ ทราบ ทุกๆ สิ้นเดือน เพื่อจะได้รายงานผลให้กระทรวงฯ ทราบต่อไป

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
วันที่ 30 พ.ค. 61 / 17.30 น.

 

Posted in ข่าวกิจกรรมสำนัก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *