ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายการวงเงิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25,500
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง195,040.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง53,800.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่น BackDrop แบบผ้าเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9,523.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10,329.78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง40,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณห้องปฏิบัติงานของส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง49,500.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง192,054.30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1นข 2792 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6,389.40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง121,862.30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง632,947.80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,025.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒฬ 8560 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,869.74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภ่พถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,100.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31,404.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง143,322.22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ศร 6172 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17,025.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๕๑,๐๐๒.๖๘ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPad Air 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,136.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒฬ 8555 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,728.78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ราชการ และคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง36,915.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง73,750.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18,502.44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง66,301.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,461.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9กค 2408 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,144.56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15,937.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๓,๖๗๐.๑๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง104,860.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,025.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2กญ 5268 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15,142.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วเงเงิน ๓๘,๒๕๑.๑๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20,650.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,600.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26,482.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ External Harddisk 4TB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,195.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศร 6176 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17,871.57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9,800.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16,685.58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาราษฎรถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1-3 2556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง38,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาราษฎรถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง51,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง76,500.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,220.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง39,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,029.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,611.70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,378,117.20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1นข 2792 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15,400.00
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบันทึกข้อมูลราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง120,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,200.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4กด 8168 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,483.92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4กด 8168 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23,400.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาราษฎรถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1-3/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,500.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง52,194.60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศร 6172 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง55,700.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,460.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง480,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง68,400.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9กค 2413 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,352.42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,667.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21,321.89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,140.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,273.30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง238,931.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศร 6176 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,774.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,086.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มแนวทางการปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง52,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,988.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง44,121.45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,960.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17,420.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง856.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,007.60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ และเช็คสภาพรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 3 ฒฌ 7568 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,449.04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13,110.71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง74,900.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,980.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง45,660.11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง96,203.70
ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างที่ปรึกษาโครงการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยระบบวนเกษตร เพื่อการอนถุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำขั้นที่ 1,2 ตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)500,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,780,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,043.70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28,750.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง35,096.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1นค 5810 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6,393.25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,284.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,750.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง90,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,453.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า/สิ่งของที่บรรจุ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS) สำหรับการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง60,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง45,903.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,360.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง212,716.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง980.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานและซ่อมแซมระบบสายแลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง35,321.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,370.50
ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า/สิ่งของที่บรรจุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18,400.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสำหรับการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,250.00
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ไหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4กด 8168 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะ3,500.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค ปม.56-009-15-1514-0077 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,675.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17,100.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13,482.00
ประกาศร่าง TOR และราคากลาง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ พร้อมร่างประกาศ และร่างเอกสารการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ท้องที่ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง308,609.40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ขธ 8149 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,499.52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1กภ 3054 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณท้องที่ตำบลสองแพรก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,600.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,025.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง160,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) แบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง489,995.80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,895.25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยแนวคิดการพัฒนาระบบอาหารเพื่อท้องถิ่น (Local Food System) การดำรงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihood) และความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ภายใต้กรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง200,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยแนวคิดการพัฒนาระบบอาหารเพื่อท้องถิ่น (Local Food System) การดำรงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihood) และความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ภายใต้กรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง300,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุทำสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง33,339.06
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง67,637.91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจา่ะจง268,195.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง770.40
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง995.10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศร 6172 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19,676.23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,499.80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศร 6176 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,836.49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพรินเตอร์ (ปม. 56-009-15-1502-101) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,560.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24,824.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,782.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง930.90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12,840.00
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2กญ 5297 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,815.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,269.30
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12,412.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง40,000.00
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,540.00
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตของงาน TOR การจัดซื้อข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง กรมป่าไม้
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,920.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,600.00
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,120.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสไป-กลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง72,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14,766.00
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาพถ่ายทางอากาศบริเวณท้องที่วังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 วงเงิน ๕,๙๘๐ บาท13,482.00
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ร่างขอบเขต TOR กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขต TOR รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 10 คัน8,790,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,885.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,601.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,243.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,774.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ (Warroom) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง400,180.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10,662.55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมูลี่หน้าต่างห้องผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9,993.80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นยางปูพื้นรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12,658.10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง55,533.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง406.60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,835.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,823.03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง42,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24,336.08
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19,982.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศร 6186 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง59,920.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30,900.00
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20,000.00
)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าสำหรับโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,243.00
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุด Backdrop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง499,518.80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12,146.64
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรครถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศร 6176 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19,500.75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,798.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21,014.80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒฬ 8560 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15,408.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง77,040.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12,479.41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,027.20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง117,828.40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,605.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11,984.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,663.68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง90,682.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13,503.51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมภายในบริเวณห้องโถงอาคารถนอม เปรมรัศมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง429,952.75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1กภ 3054 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18,031.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานพิธีมอบแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง100,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง244,890.90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออากาศยานไร้คนขับพร้อมกล้องความละเอียด 20 MP วีดีโอ 5.1K จำนวน 1 ชุด และอากาศยานไร้คนขับพร้อมกล้องความละเอียด 20MP วีดีโอ 5.1K พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง222,560.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,560.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6,844.26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง37,129.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง488,241.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20,578.24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง75,097.95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง300,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,418.20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง190,032.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง83,798.12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปม.178-732 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6,850.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การดำเนินโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25,200.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,461.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ปม.55-009-01-0140-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6,313.00
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ปม.55-009-01-0140-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10,272.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,305.40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาัะจง155,492.40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19,998.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒฬ 8555 กทม และทะเบียน 1ฒฬ 8560 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7,200.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปม.42-009-15-1513-146 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6,206.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศร 6176 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21,200.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7,864.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง63,260.54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง37,479.96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฟิมล์กระจกรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9กค 2408 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,350.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง770.40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง53,510.70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15,541.75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง36,369.30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง116,758.40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,979.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง44,629.70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22,865.90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,012.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง333,337.10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4กด 8168 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,346.51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1นข 2792 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,537.59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22,865.90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ในการจัดสถานที่สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง199,983.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ปม.55-009-01-0140-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6,420.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,889.00
ประกาซศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,480.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานผู้อำนวยการ และห้องประชุมสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง115,560.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง87,740.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ปม.53-10103-FR36-FC-013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7,169.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณท้องที่ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,820.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,680.80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5,189.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Coated ขนาด A1 120 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง499,508.10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณท้องที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,360.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง54,409.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ปม.55-009-01-0140-0003 โดยวิธีเพาะเจาะจง8,774.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ปม.55-009-01-0140-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8,346.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ปม.53-10103-FR36-FC-013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7.169.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,280,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,921,934.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,605.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปม.56-009-15-1513-109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,905.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปม.55-009-15-1513-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,905.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปม.60-009-15-1513-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,905.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง116,630.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ข้อสอบ ข้อสอบสำรอง และกระดาษคำตอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง297,420.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าสถานที่สอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง693,980.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนนสอบ พร้อมจัดทำรายงานคะแนนผลสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง99,140.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9กค 2413 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9,681.90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7,276.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ปม.565-009-01-0140-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17,441.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปขนาด A3 จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,200.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหน่วยจัดเก็บข้อมูล (External Harddisk) ความจุ 2TB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9,416.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ปม.59-0201-00-0066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,905.50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,219.80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28,080.01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ปม.53-10103-FR30AK-012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22,256.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,490.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4 กด 8168 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 นค 5810 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเพาะเจาะจง 39,829.68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,173.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,140.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง77,040.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3,159.71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,896.04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำข้อมูลพื้นที่สภาพป่าไม้ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,800,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1,059.30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ (ปม.49-0201-00-0063-0063) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,815.00
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนที่ท้ายกฏกระทรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง๗,๐๖๒.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณท้องที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง๑,๖๐๐.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ พื้นที่ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง๒,๓๖๐.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ปม.๕๕-๐๐๙-๐๑-๐๑๔๐-๐๐๑๖ และ ปม.๕๕-๐๐๙-๐๑-๐๑๔๐-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง๑๑,๗๗๐.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฟิมล์กระจกรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๙ กค ๒๔๑๓ กทม. (ปม.๖๒-๒๓๒๐-๐๐๔-๐๐๐๗-๐๐๙-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง๕,๓๕๐.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครบรอบ ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕๔๕๐,๐๐๐.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปม.58-009-15-1513-122 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ขธ 8149 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณท้องที่ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 41 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ศร-6172 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ (ปม.48-0701-06-0046) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 1540 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9กค 2413 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศร 6186 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบ Zoom Meeting สำหรับห้องประชุมสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1กภ 3054 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4 กด 8168 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4 กด 8168 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ (ปม.๕๓-๑๐๑๐๓-FR๓๐AK-๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4กด 8168 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9 กค 2408 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 นข 2792 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศบริเวณท้องที่ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๕,๒๒๐.๐๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4 กด 8168 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูลป่าไม้ นายศิวกร คำลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายวสันต์ มะซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศ นางสาวรัชนีพร วิชาเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม นางสาวปิยะนันท์ หนูพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านภูมิสารสนเทศป่าไม้ นางสาวนิรชา อบเชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและตรวจเช็คทั่วไปรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4กด 8168 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานฝ่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องรังวัด Total Station โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มกราคม ๒๕๖๔)new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒ กญ ๕๒๙๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๘ ธค ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนโช๊คประตูบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๓ ธค ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๔ กด ๘๑๖๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๕ มค ๒๕๖๔
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหล่อลื่น และตรวจเช็คทั่วไปรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศร ๖๑๘๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๕ มค ๒๕๖๔
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพรถยนต์ราชการทะเบียน ๑ กภ ๓๐๕๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ มค ๒๕๖๔
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแครี่บอย รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๒ กญ ๕๒๙๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระยรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านเจ้าหน้าที่นักภูมิสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น XW๔๖๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศร ๖๑๗๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ๙ กค ๒๔๑๓ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและตรวจเช็คทั่วไปรถยนต์ราชการ หมายเลข ทะเบียน ๔ กต ๘๑๖๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ทะเบียน ศร ๖๑๗๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดั บXGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๓๐ เครื่องและจอโปรเจคเตอร์ฯ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๒)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับงานข้อมูลที่ดินป่าไม้ถาวร นางสาวกาญจนาพร ศรีหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับงานข้อมูลที่ดินป่าไม้ถาวร นางสาวจุฬารักษ์ ไชยสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวนภาภรณ์ เผ่านาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวน้ำหวาน คำหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวผกาวรรณ เทพสุขดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านการตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ นางสาวภัทราภรณ์ มาตุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวศศิธร พุฒวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านนักวิชาการป่าไม้ นางสาวสิรินยา ศรีประย่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวสุปรียา คุ้มสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านจัดการที่ดินป่าไม้ นายกฤษกร ปัสสาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านเจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ นายทรงพล ชื่นกุศล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับงานข้อมูลการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ นายทศพร ลักขณาศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านงาน อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม นายสุรสิทธิ์ มณีทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านงาน อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม นายนิฐิวุฒิ นิลาวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านพนักงานขับรถยนต์ นายประเสริฐศักดิ์ พูลสาริกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านพนักงานขับรถยนต์ นายพิชิต ศรีสำอางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านพนักงานขับรถ นายวสันต์ มะซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านพนักงานขับรถยนต์ นายวุฒิพงษ์ ศิริยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านเจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูลป่าไม้ นายเอกชัย หอกิจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านภูมิสารสนเทศป่าไม้ นายเอกราช หล้าสีทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานตามนโยบาย (คทช.) ในการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๑ กันยายายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่อง Printer Samsung ML-๕๕๑๐ ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการดำเนิงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าสำหรับโครงการฯ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องสำรวจแบบประมวณผลฯ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าฯ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพาฯ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๐,๒๔๙.๙๗ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๒,๕๑๔.๕๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๐๓,๗๑๐.๙๔ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๕,๒๙๒.๒๒ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๑,๓๕๑.๐๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๕๕.๖๖๑.๔๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๔๘๘,๒๔๑.๐๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๔๘๘,๒๔๑ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณ (Gigabit Switching Hub) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๓,๔๒๔ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง]ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๕๑๙.๔๐ บาท/a>