บริการเจ้าหน้าที่

Download

ดาวน์โหลดไพล์ต่างๆ

แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

กระดานสนทนา

พูดคุยกันชาวที่ดินป่าไม้

จองห้องประชุม

ระบบ จองขอใช้ห้องประชุมสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ระบบ DPIS

โปรแกรมระบบทรัพยากรบุคคลระดับกรม

ระบบหนังสือเวียน

ระบบหนังสือเวียนกรมป่าไม้

ระบบสารบรรณ

ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบสลิปเงินเดือน

ตรวจสอบและพิมพ์สลิปเงินเดือนของท่าน

Mobile Aplication

แอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

RFD CloudStorage

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์กรมป่าไม้