ทำเนียบผู้บริหาร

1.นายกฤษณะ พฤกษะวัน
ธ.ค.2550 – ต.ค. 2551
2.นายกฤษณะ พฤกษะวัน
(จัดตั้งโดยคำสั่งส่วนราชการภายในกรมป่าไม้)
ต.ค.2551 – พ.ค. 2554
3.นายสมัคร ดอนนาปี
พ.ค.2554 – ก.พ. 2556
4.นายธีรยุทธ สมตน
ก.พ. 2556 – ก.ย. 2563
5.นายนรินทร์ ประทวนชัย
ต.ค. 2563 – ก.พ. 2565
5.นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร
มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน