HOME

 

นายธีรยุทธ สมตน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

 

F
OREST
  L
AND
  M
ANA
G
EM
EN
T

 

 

งานที่กำลังดำเนินการ และข้อมูลที่น่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์/ข่าว/กิจกรรม

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

"พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ40ของเนื้อที่ประเทศ"

โดยกำหนดให้

"ป่าอนุรักษ์ 25%, ป่าเศรษฐกิจ 15%"

วิสัยทัศน์ กรมป่าไม้

"บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศภายใน ปี พ.ศ.๒๕๖๙ "

วิสัยทัศน์ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

"บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน"

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจั…

Continue reading

โครงการประชุม “การมอบภารกิจการบริหารจัดการป่าไม้แบบเบ็ดเสร็จของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (ชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ)

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการประชุม “การมอบภารกิจการบริหารจัดการป่าไม้แบบเบ็ดเสร็จของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้…

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนฯ”

  วันศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายธีรยุทธ สมตน  ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒน…

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการที่ดินป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

  วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการที่ดินป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562…

Continue reading

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ

รายการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2081 - 2563newให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ที่ 11 - 2563newให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ที่ 12 - 2563new ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ 1862-2563 พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ 1744-2563 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • การจัดโครงสร้างภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • แบบฟอร์มรายงานผลการเข้าอบรม
 • แบบรายงานข้อมูลกำลังผลิตของป่าไม้ มวลชีวภาพ และคาร์บอน และข้อมูลการรบกวนต่อป่าไม้
 • แบบรายงานการรบกวนต่อป่าไม้
 • แบบรายงานกำลังผลิตของป่าไม้ มวลชีวภาพ และคาร์บอน
 • แบบรายงานข้อมูลการจ้างงานในภาคป่าไม้และการทำไม้ (Employment in Forestry and Logging)
 • แบบบันทึกข้อมูลของป่าที่นำออกจากป่าและมูลค่าของป่า ปี พ.ศ. 2558
 • แบบรายงานข้อมูลการจ้างงานในภาคป่าไม้และการทำไม้ (Employment in Forestry and Logging) จำแนกตามตำแหน่ง
 • แบบรายงานข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่ป่าไม้ฯ
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ทส 1603.1/223
 • รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ทส 1603.1/229
 • ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่ป่าไม้เพื่อประกอบการบริหารจัดการป่าไม้ฯ
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่ป่าไม้ ลว.13 ธ.ค. 2560
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1603.1/4064 ลว.20 พ.ย. 2560 สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 19/2560
 • ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ทส 1603.1/22121 ลว.21 พ.ย. 2560 สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3075/2560
 • การปรับปรุงและเพิ่มเติมหน่วยงานภายในฯ ที่ ทส 1603.1/20402 ลว.27 ต.ค. 2560 สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2822/2560
 • แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการแทน ที่ ทส 1603.1/5109 ลว. 15 มี.ค. 2560 สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 630/2560 ลว.15 มี.ค. 2560
 • ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1603.1/718 ลว. 1 มี.ค. 2560 (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้) สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่516/2560 ลว. 1 มี.ค. 2560
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1603.1/634 ลว. 24 ก.พ. 2560 (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้) สำเนาคำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 3/2560 ลว. 24 ก.พ. 2560
 • การจัดโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ ทส 1603.1/1090 ลว. 24 ม.ค. 2560 (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้) สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 168/2560 ลว. 24 ม.ค. 2560
 • เอกสารเผยแพร่

  กล่องรับความเห็น

  ชื่อของคุณ (ต้องการ)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

  ข้อความของคุณ
  Comments are closed.