HOME

 

นายธีรยุทธ สมตน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

 

F
OREST
  L
AND
  M
ANA
G
EM
EN
T

 

 

งานที่กำลังดำเนินการ และข้อมูลที่น่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์/ข่าว/กิจกรรม

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

"พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ40ของเนื้อที่ประเทศ"

โดยกำหนดให้

"ป่าอนุรักษ์ 25%, ป่าเศรษฐกิจ 15%"

วิสัยทัศน์ กรมป่าไม้

"บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศภายใน ปี พ.ศ.๒๕๖๙ "

วิสัยทัศน์ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

"บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน"

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจั…

Continue reading

โครงการประชุม “การมอบภารกิจการบริหารจัดการป่าไม้แบบเบ็ดเสร็จของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (ชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ)

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการประชุม “การมอบภารกิจการบริหารจัดการป่าไม้แบบเบ็ดเสร็จของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้…

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนฯ”

  วันศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายธีรยุทธ สมตน  ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒน…

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการที่ดินป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

  วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการที่ดินป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562…

Continue reading

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานตามนโยบาย (คทช.) ในการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๑ กันยายายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่อง Printer Samsung ML-๕๕๑๐ ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการดำเนิงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าสำหรับโครงการฯ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องสำรวจแบบประมวณผลฯ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าฯ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพาฯ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๐,๒๔๙.๙๗ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๒,๕๑๔.๕๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๐๓,๗๑๐.๙๔ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๕,๒๙๒.๒๒ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๑,๓๕๑.๐๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๕๕.๖๖๑.๔๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๔๘๘,๒๔๑.๐๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๔๘๘,๒๔๑ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณ (Gigabit Switching Hub) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๓,๔๒๔ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง]ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๕๑๙.๔๐ บาท/a>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วเงเงิน ๓๘,๒๕๑.๑๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๓,๖๗๐.๑๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๕๑,๐๐๒.๖๘ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพถ่ายทางอากาศบริเวณท้องที่ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๕,๒๒๐.๐๐ บาท
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาพถ่ายทางอากาศบริเวณท้องที่วังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 วงเงิน ๕,๙๘๐ บาท

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ

รายการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2799/2563newให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 16/2563newให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2822/2563newให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 13/2563 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2081/2563 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 11/2563 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 12/2563 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1862/2563 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1744/2563 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • การจัดโครงสร้างภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • แบบฟอร์มรายงานผลการเข้าอบรม
 • แบบรายงานข้อมูลกำลังผลิตของป่าไม้ มวลชีวภาพ และคาร์บอน และข้อมูลการรบกวนต่อป่าไม้
 • แบบรายงานการรบกวนต่อป่าไม้
 • แบบรายงานกำลังผลิตของป่าไม้ มวลชีวภาพ และคาร์บอน
 • แบบรายงานข้อมูลการจ้างงานในภาคป่าไม้และการทำไม้ (Employment in Forestry and Logging)
 • แบบบันทึกข้อมูลของป่าที่นำออกจากป่าและมูลค่าของป่า ปี พ.ศ. 2558
 • แบบรายงานข้อมูลการจ้างงานในภาคป่าไม้และการทำไม้ (Employment in Forestry and Logging) จำแนกตามตำแหน่ง
 • แบบรายงานข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่ป่าไม้ฯ
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ทส 1603.1/223
 • รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ทส 1603.1/229
 • ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่ป่าไม้เพื่อประกอบการบริหารจัดการป่าไม้ฯ
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่ป่าไม้ ลว.13 ธ.ค. 2560
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1603.1/4064 ลว.20 พ.ย. 2560 สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 19/2560
 • ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ทส 1603.1/22121 ลว.21 พ.ย. 2560 สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3075/2560
 • การปรับปรุงและเพิ่มเติมหน่วยงานภายในฯ ที่ ทส 1603.1/20402 ลว.27 ต.ค. 2560 สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2822/2560
 • แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการแทน ที่ ทส 1603.1/5109 ลว. 15 มี.ค. 2560 สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 630/2560 ลว.15 มี.ค. 2560
 • ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1603.1/718 ลว. 1 มี.ค. 2560 (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้) สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่516/2560 ลว. 1 มี.ค. 2560
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1603.1/634 ลว. 24 ก.พ. 2560 (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้) สำเนาคำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 3/2560 ลว. 24 ก.พ. 2560
 • การจัดโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ ทส 1603.1/1090 ลว. 24 ม.ค. 2560 (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้) สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 168/2560 ลว. 24 ม.ค. 2560
 • เอกสารเผยแพร่

  กล่องรับความเห็น

  ชื่อของคุณ (ต้องการ)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

  ข้อความของคุณ
  Comments are closed.