คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ(ทั้งหมด)

รายการ
 • ประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1603.1/13244 ลว. 30 ส.ค. 66 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2379/2566 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2378/2566 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 34/2566 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2082/2566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1603.1/9833 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1916/2566 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1683/2566 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1640/2566 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • ประกาศกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.3/ว3041 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/กอง
 • หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส 1606.22/ว 1187 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมป่าไม้ และแผนปฎิบัตรราชการประจำปี 2566 กรมป่าไม้
 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.3/ว3041 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง บัญชีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.3/ว3040 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 632/2566 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับพื้นที่
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 31/2566 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1603.1/ว 7054 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 29/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • หนังสือสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ ทส 1603.1/1264 ลว. 27 เมษายน 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำรูปแบบและการพิพม์หนังสือราชการของกรมป่าไม้
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 27/2566 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 26/2566 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 25/2566 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.92/ว 4804 ลว. 29 มี.ค. 66 เรื่อง การแบ่งงานภายในสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา)
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 24/2566 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 23/2566 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • หนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ ทส 1600.7/ว97 ลว. 24 มี.ค. 66 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 911/2566 ลว. 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 22/2566 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 20/2566 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 • หนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ ทส 1600.7/ว 26 ลว. 20 ม.ค. 66 เรื่อง การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ
 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1603.1/2937 ลว. 23 ก.พ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษารักษาการในตำแหน่ง
 • หนังสือสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ ทส 1603.1/380 ลว. 3 ก.พ. 66 เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมป่าไม้
 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1603.1/2326 ลว. 15 ก.พ. 66 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ระดับส่วน และระดับฝ่าย ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 459/2566 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 12/2566 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 13/2566 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • แบบรายงานการรับทราบเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของบุคลากรกรมป่าไม้
 • ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566
 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส.1601.3/1679 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่องประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้
 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส.1601.3/ว1668 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้
 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส. 1601.5/ว1568 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมป่าไม้
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 6/2566 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 253/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1603.1/1679 ลว. 2 ก.พ. 66 เรื่อง การจัดโครงสร้างภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 112/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 5/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 4/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566
 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1603.4/180 เรื่อง ผลการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 4/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 3/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 26/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.3/ว 20380 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 • หนังสือคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ อว 6501.0803/882 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 • หนังสือสำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.4/ว 6985 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.4/19464 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.8/19706 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว376 ลว. 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อเสมอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการของหน่วยงานรัฐ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 24/2565 ลว. 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 23/2565 ลว. 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 22/2565 ลว. 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 21/2565 ลว. 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3921/2565 ลว. 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3679/2565 ลว. 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3669/2565 ลว. 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
 • หนังสือส่วนควบคุมที่ดินป่าไม้ ที่ ทส 1603.2/448 ลว. 4 พ.ย. 65 เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาราษฎรถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.3/ว 6444 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว19 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรือง แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรื่อนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการลา
 • หนังสือกองการอนุญาต ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.44/3557 ลว. 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมหารือ การแก้ปัญหา และกำหนดหลักเกณฑ์ กรณีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการสร้างวัด
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3542/2565 ลว. 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแนวเขตและจัดทำร่างกฏกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ตามผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) ประจำสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ฯ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3495/2565 ลว. 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเมืองสามัญ และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3496/2565 ลว. 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ
 • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/23289 ลว. 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รัฐธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 20/2565 ลว. 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 19/2565 ลว. 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3403/2565 ลว. 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3062/2565 ลว. 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3020/2565 ลว. 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วยราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2812/2565 ลว. 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2761/2565 ลว. 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2760/2565 ลว. 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 17/2565 ลว. 5 ส.ค. 65 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 15/2565 ลว. 1 ส.ค. 65 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2511/2565 ลว. 27 ก.ค. 65 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2510/2565 ลว. 27 ก.ค. 65 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2290/2565 ลว. 1 ก.ค. 65 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2289/2565 ลว. 1 ก.ค. 65 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • ประกาศกรมป่าไม้ ที่ 2130/2565 ลว. 24 มิ.ย. 65 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2130/2565 ลว. 21 มิ.ย. 65 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 13/2565 ลว. 17 มิ.ย. 65 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1973/2565 ลว. 9 มิ.ย. 65 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1954/2565 ลว. 8 มิ.ย. 65 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 972/2565 ลว. 16 มี.ค. 65 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 9/2565 ลว. 11 พ.ค. 65 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 8/2565 ลว. 20 เม.ย. 65 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 972/2565 ลว. 16 มี.ค. 65 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 877/2565 ลว. 10 มี.ค. 65 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัตินอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 5/2565 ลว. 15 มี.ค. 65 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 4/2565 ลว. 15 มี.ค. 65 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • บันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่องส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 65
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 717/2565 ลว. 24 ก.พ. 65 เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 720/2565 ลว. 24 ก.พ. 65 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 425/2565 ลว. 4 ก.พ. 65 เรื่อง การจัดโครงสร้างภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 263/2565 ลว. 24 ม.ค. 64 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 1/2565 ลว. 24 ม.ค. 65 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3934/2564 ลว. 3 ธ.ค. 64 เรื่อง การจัดโครงสร้างภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3694/2564 ลว. 19 พ.ย. 64 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 15/2564 ลว. 20 ต.ค. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3186/2564 ลว. 11 ต.ค. 64 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ลว. 8 ต.ค. 64 เรื่องการนำชุดแบบอักษรพระราชทาน"จุฬาภรณ์ลิขิต"บรรจุเป็ชุดอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3154/2564 ลว. 8 ต.ค. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3154/2564 ลว. 8 ต.ค. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3118/2564 ลว. 4 ต.ค. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งnew
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 13/2564 ลว. 1 ต.ค. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการnew
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2044/2564 ลว. 17 มิ.ย. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1792/2564 ลว. 25 พ.ค. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 235/2564 ลว. 5 ก.ค. 64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบแผนที่ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2182/2564 ลว. 2 ก.ค. 64 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาผลตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One map) ของกรมป่าไม้ และคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตจากการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One map) ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2036/2564 ลว. 17 มิ.ย. 64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1792/2564 ลว. 25 พ.ค. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 11/2564 ลว. 27 เม.ย. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1736/2564 ลว.19 พ.ค. 64 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1658/2564 ลว.12 พ.ค. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 946/2564 ลว.25 ก.พ. 64 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 937/2564 ลว.25 ก.พ. 64 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 8/2564 ลว.19 มี.ค. 64 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 7/2564 ลว.10 มี.ค. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 6/2564 ลว.10 มี.ค. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 4/2564 ลว.10 ก.พ. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 193/2564 ลว.11 ม.ค. 64 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 2/2564 ลว.25 ม.ค. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 1/2564 ลว.21 ม.ค. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4536/2563 ลว.25 ธ.ค. 63 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 24/2563 ลว.12 พ.ย. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ลว.21 เม.ย. 63 เรื่อง รายชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ภาษาอังกฤษ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 21/2563 ลว.12 ต.ค. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 20/2563 ลว.8 ต.ค. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 19/2563 ลว.8 ต.ค. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3557/2563 ลว.14 ต.ค. 63 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2799/2563 ลว.13 ส.ค. 63 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 16/2563 ลว.7 ส.ค. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2822/2563 ลว.14 ส.ค. 63 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 13/2563 ลว.8 ก.ค. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2081/2563 ลว.15 มิ.ย. 63 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 11/2563 ลว.10 มิ.ย. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 12/2563 ลว.10 มิ.ย. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1862/2563 ลว.28 พ.ค. 63 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1744/2563 ลว.28 พ.ค. 63 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ลว.23 มี.ค. 63 เรื่อง การจัดโครงสร้างภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 • ลว.15 พ.คย. 61 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • ลว.25 ต.ค. 61 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • ลว.25 ก.ย. 57 เรื่องแบบฟอร์มรายงานผลการเข้าอบรม
 • แบบรายงานข้อมูลกำลังผลิตของป่าไม้ มวลชีวภาพ และคาร์บอน และข้อมูลการรบกวนต่อป่าไม้
 • แบบรายงานการรบกวนต่อป่าไม้
 • แบบรายงานกำลังผลิตของป่าไม้ มวลชีวภาพ และคาร์บอน
 • แบบรายงานข้อมูลการจ้างงานในภาคป่าไม้และการทำไม้ (Employment in Forestry and Logging)
 • แบบบันทึกข้อมูลของป่าที่นำออกจากป่าและมูลค่าของป่า ปี พ.ศ. 2558
 • แบบรายงานข้อมูลการจ้างงานในภาคป่าไม้และการทำไม้ (Employment in Forestry and Logging) จำแนกตามตำแหน่ง
 • แบบรายงานข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่ป่าไม้ฯ
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ทส 1603.1/223
 • รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ทส 1603.1/229
 • ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่ป่าไม้เพื่อประกอบการบริหารจัดการป่าไม้ฯ
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่ป่าไม้ ลว.13 ธ.ค. 2560
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1603.1/4064 ลว.20 พ.ย. 2560 สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 19/2560
 • ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ทส 1603.1/22121 ลว.21 พ.ย. 2560 สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3075/2560
 • การปรับปรุงและเพิ่มเติมหน่วยงานภายในฯ ที่ ทส 1603.1/20402 ลว.27 ต.ค. 2560 สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2822/2560
 • แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการแทน ที่ ทส 1603.1/5109 ลว. 15 มี.ค. 2560 สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 630/2560 ลว.15 มี.ค. 2560
 • ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1603.1/718 ลว. 1 มี.ค. 2560 (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้) สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่516/2560 ลว. 1 มี.ค. 2560
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1603.1/634 ลว. 24 ก.พ. 2560 (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้) สำเนาคำสั่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ 3/2560 ลว. 24 ก.พ. 2560
 • การจัดโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ ทส 1603.1/1090 ลว. 24 ม.ค. 2560 (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้) สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 168/2560 ลว. 24 ม.ค. 2560