ข้อมูลการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

 

 

Description :: ข้อมูลการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) อาศัยมาตรา 16 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธ์ แต่เป็นการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

Term of Use :: ข้อมูลพื้นที่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ตามมาตรา 16 แล้ว จำนวน 418 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 2.4 ล้านไร่ (ม.ค. 2567) ห้ามใช้อ้างอิงทางกฎหมาย

**เปิดภาพบน java map

 

 

**Download lyr file

เพื่อเปิดบนโปรแกรม ArcGIS

** วิธีแก้ไขกรณี Arcmap อ่านภาษาไทยไม่ได้