ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดค่าทดแทน สำหรับบุคคลที่ได้เสียสิทธิหรือเสื่อมประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ….

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้…ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดค่าทดแทน สำหรับบุคคลที่ได้เสียสิทธิหรือเสื่อมประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. …. จำนวน 1 ฉบับ

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางลิงก์ หรือสแกน Qr code ตามรูปภาพ  

ลิงก์การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย

http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mzc5M0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=