ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกร์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาลน้ำผิวดิน (น้ำต้นทุน) (จำนวน 6 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

รายการที่ 1 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกร์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาลน้ำผิวดิน (น้ำต้นทุน) (พพ.-กทอ.64-027) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายการที่ 2 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกร์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาลน้ำผิวดิน (น้ำต้นทุน) (พพ. […]


ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาล/น้ำผิวดิน (มีน้ำต้นทุน) (จำนวน 6 ประกาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาล/น้ำผิวดิน (มีน้ำต้นทุน) (จำนวน 6 ประกาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาล/น้ำผิวดิน (มีน้ำต้นทุน) […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

—>>> ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)


ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินควมเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)