ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

นายสุรศักดิ์ คูณทวี
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
2.จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แปลงปลูกและบำรุงป่าในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบ ทั้งในที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน การดำเนินงานในรูปสหกรณ์ส่วนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.ดำเนินการวิจัยและการพัฒนาด้านการป่าไม้ บริการงานวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกและฟื้นฟู แก่ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชน
5.กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า
6.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของส่วน
2.จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ฝ่ายปลูกป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.กำกับ ควบคุม ดูแล การปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการ รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าทุกรูปแบบ
3.ส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนและการประกอบอาชีพด้านป่าไม้
4.จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของแปลงปลูกป่าและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ
5.ดำเนินงานด้านวิชาการเีก่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
6.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ฝ่ายผลิตกล้าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านเพาะชำกล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

2.พัฒนาเทคนิคการผลิตกล้าไม้ให้มีคุณภาพ
3.ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้ การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน
4.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.4. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้และหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยของกรม
2.ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย ฝึกอบรม และบริการทางวิชาการด้านป่าไม้ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยป่าไม้
3.สนับสนุน ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ด้านวิจัยหรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
4.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย