ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

นายสุรศักดิ์ คูณทวี
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า จัดทำแผนที่แปลงปลูกและบำรุงป่าในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่กรมป่าไม้กำหนด
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบ ทั้งในที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน การดำเนินงานในรูปสหกรณ์ส่วนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.ดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัยและการพัฒนาด้านการป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกและฟื้นฟู แก่ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ และองค์เอกชน
4.ดำเนินการตามแผนงานและกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริและแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องและประสานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษอื่นๆ
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย