ศูนย์ป่าไม้ลำปาง

นายสมควร ห้วยหงษ์ทอง
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำปาง

มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ตามอำนาจหน้าที่ของสำนัก

2. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในงานด้านป่าไม้ ตลอดจนการให้คำปรึกษา บริการงานวิชาการ ให้แก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัด
3. ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อสำนัก
4. ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 2 ฝ่าย และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของศูนย์
2. รวบรุมและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อสำนัก
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


1.2 ฝ่ายประสานและส่งเสริมงานป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ตามอำนาจหน้าที่ของสำนัก
2. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืองานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ตลอดจนการให้คำปรึกษา บริการงานวิชาการ ให้แก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. ประสานและดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับงานป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ รวมทั้งร่วมตรวจสอบเบื้องต้นในการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการฟื้นฟูป่าไม้ ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่า และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านป่าไม้
3. เป็นหน่วยบริการงานอนุญาตด้านป่าไม้ในพื้นที่ งานรับเรื่องร้องเรียน และงานบริการวิชาการด้านป่าไม้
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย