ศูนย์ป่าไม้ลำปาง

นายสมควร ห้วยหงษ์ทอง
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำปาง


หน้าที่รับผิดชอบ
1. เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ตามอำนาจหน้าที่ของสำนัก
2. ดำเนินการด้านการป้องกันบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ และลดความขัดแย้งทางการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยประสานการปฏิบัติบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ
4. ดำเนินการอนุญาต และการบริการด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฏและระเบียบว่าด้วยการป่าไม้ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และสนับสนุนการทำงานในระบบ National Single Window และ ASEAN Single Window
6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมืองานด้านทรัพยากรธรรมชาติกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. สนับสนุนและร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
2.จัดทำแผน ใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุม ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานแผนงาน/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
3.ปฏิบัติงานมกับหรือสนับนนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวช้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายจัดการป่าไม้
1.เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ และการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามกฏหมายว่ด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้จัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด
2.ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตด้านป่าไม้ และการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการกฏหมายว่าต้วยการป่าไม้ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาปไม้ในด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และการอนุญาต
4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้
1.เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ การจัดการปาชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.สนับสนุนการสำวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรมป่าไม้และจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด
3.สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการฟื้นฟูป่าการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ การจัดการป่าชุมชน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

1.ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยกรป่าไม้ รวมทั้งประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ในขอบเขตท้องที่อำเภอที่รับผิดชอบ
2.ดำเนินการและประสานการดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ส่งเสริมการจัดการป่าชุมขน การจัตการที่ดินป่าไม้ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดันป่าไม้ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าของประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ
3.เป็นหน่วยงานบริการเกี่ยวกับการยื่นคำขอ การแจ้งความประสงค์ การจดทะเบียนและอื่นๆ ในการขอรับอนุญาตด้านป่าไม้ การขอบริการทางวิชาการ รวมทั้ง การประสาน การจัดการเรื่องร้องเรียน
4.ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้

 งานบริหารทั่วไป

1.ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
2.ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านปไม่ในพื้นที่รับผิดชอบ และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมป่าไม้
3.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและจัดการป่าไม้
1.ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้การควบคุมไฟปา และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อปราบปรามการกระทำผิดตามกฏหมายว่าด้วยการปไม้และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้
2.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ดินป่าไม้ การรับรองแนวเขตป่าไม้ การระวังชี้แนวเขตป่าไม้ ตลอดจนร่วมพิจารณา และตรวจสอบเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยปาไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้
1.ส่งเสริมการปลูกปเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน ประชาชน และพื้นที่ของรัฐ ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการปาชุมชน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมการปลูกป่าทุกรูปแบบ และดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2.รับคำขอ ร่วมตรวจสอบ การรับรองการป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย