แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)