หน่วยงานภายใน

ส่วนอำนวยการ

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ส่วนจัดการป่าชุมชนป่าไม้

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ส่วนโครงการพระราชดำริฯ

ศูนย์ป่าไม้กระบี่

ศูนย์ป่าไม้พังงา

ศูนยย์ป่าไม้ภูเก็ต

สถานีเพาะชำกล้าไม้กระบี่, พังงา, ภูเก็ต