หนังสือเวียน

สรุปผลการประชุมการตรวจเยียมของ รมว.ทส. (ทส 1606.22/19843 ลว. 1 พ.ย. 61)

การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (ทส 0209.5/ว2762 ลว.7 ส.ค. 2561)

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2560 (ทส 1635.1/1494 ลว. 23 พ.ค. 2561)

การติดตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการฯ (ทส 1635.1/ว1380 ลว.15 พ.ค. 2561)