มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ

-การตีความ

-นโยบาย