ขอใช้บริการงานของกรมป่าไม้ด้วยระบบ RFD Single Window

ขอใช้บริการงานของกรมป่าไม้ด้วยระบบ RFD Single Window

เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ขอออกใบเบิกทาง ขอหนังสือกำกับ ขอใบรับรองไม้และใบอนุญาตส่งออก รวมทั้งขอตรวจพิสูจน์ไม้ และขอหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ และตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน